مطالعات فنی و اقتصادی(تدوین استراتژی)

محدود بودن منابع مالی ایجاب می کند تا از منابع موجود به صورت بهینه استفاده شده و سرمایه ها در مناسب ترین راه به کار گرفته شوند. در سازمان هایی که به دنبال توسعه سطح خدمات خود می باشند، عدم استفاده صحیح از سرمایه نه تنها سازمان را دچار فرصت های از دست رفته می نماید، بلکه ممکن است آن ها را با زیان های غیرقابل جبران نیز مواجه سازد. به منظور جلوگیری از این گونه زیان ها و استفاده بهینه از سرمایه، لازم است هر طرح توسعه ای قبل از اجرا با کمک ضوابط و معیارهای منطقی مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر طرح های سرمایه گذاری پیشاپیش با روش درست مورد مطالعه و سنجش قرار گیرند چه بسا از اجرای آن ها خودداری شده و یا حداقل با پیش بینی های لازم از ناتمام رها شدن آن ها جلوگیری گردد. استفاده از معیارها و تکنیک های مناسب برای ارزشیابی طرح ها از جنبه های مختلف، سازمان ها را در تصمیم گیری صحیح برای بکارگرفتن سرمایه خود یاری می دهد و مانع هدر رفتن سرمایه آن ها می گردد.

در واحد تدوین استراتژی شرکت آوید،خدمات اجرایی زیر ارائه می شود:

۱- تعیین ماموریت و چشم انداز سازمان

۲- شناسایی عوامل محیط خارجی که سازمان را تهدید می کنند یا فرصتها را بوجود می آورند

۳- شناسایی نقاط قوت وضعف داخلی سازمان نسبت به رقبا

۴- تعیین هدفهای بلند مدت و اساسی

۵- تعیین بازار هدف و طبقه بندی مشتریان

۶- بررسی رقبا و تحلیل بازار