تبلیغات نقش مهم و بسزایی در ایجاد آگاهی ادارک شده از فروشگاه، برند و محصولات شما  در میان مشتریان هدفتان دارد. با این وجود باور متخصصان بر این است که بیش از نیمی از اقدامات و بودجه های تبلیغاتی شرکت ها به هدر می رود و دلیل اصلی آن عدم بهره گیری از نظر متخصصیان و مجریان کارآمد و نیز عدم تدوین و اجرای درست و اصولی کمپین ها و برنامه های تبلیغاتی است.
تبلیغات و مدیریت برند امروزه به یکی از نیازهای کلیدی فروشگاه ها و کسب و کارهای ایرانی تبدیل گردیده است. برندها مهمترین و ارزشمندترین دارایی اقتصادی هر سازمان، شرکت و کسب و کار محسوب می شوند.

واحد برندینگ

واحد تبلیغات