اگر از هر متخصص زنجیره تامین سوال شود که آیا برنامه ریزی فروش و عملیات برای سازمان شما دارای اهمیت است، بدون در نظر گرفتن نوع سازمان بله خواهد گفت. فرایند برنامه ریزی فروش و عملیات هسته مرکزی برنامه ریزی اثربخش زنجیره تامین می باشد. در واقع برنامه ریزی فروش و عملیات مجموعه ای از فرایندها و تکنیک های کسب و کار است که سازمان را قادر می سازد که به طور موثری به تغییرات تقاضا با در نظر گرفتن نیاز بازار و هدف بدست آوردن حداکثر سودآوری در زنجیره تامین پاسخ دهد.
در برنامه ریزی عملیات و فروش به صورت ماهیانه برنامه محصولات جدید،برنامه تقاضا،برنامه تامین،برنامه مالی در کارگروه های مربوطه بررسی و یکپارچه و هم راستا می شود. در واقع فرایند برنامه ریزی فروش و عملیات تعادل میان تقاضا و تامین ( تدارکات،تولید و توزیع ) را مشخص می کند.

آموزش تخصصی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

ارائه راهکار در حوزه مدیریت زنجیره تامین

عارضه یابی و ممیزی زنجیره تامین

برنامه ریزی زنجیره تامین

فهرست