کسب و کارها در زنجیره تامین خود با مشکلات زیر روبرو هستند :

• عدم پیش بینی مناسب از میزان فروش و ناهماهنگی بین بخش های فروش و تولید

• سطح موجودی بالا و به تبع آن هزینه های نگهداری بالا در بخش های مختلف زنجیره تامین (مواد اولیه ، حین تولید یا محصول نهایی) و یا دپوی محصولات غیرقابل فروش

• اتلاف منابع در بخش های مختلف زنجیره تامین (تدارکات و خرید ، تولید یا توزیع) و ناکارآمدی زنجیره تامین

• ارسال سفارشات مشتریان به صورت ناقص و نارضایتی مشتریان از فرایند تامین و تحویل کالا و فروش از دست رفته

• زمان تحویل غیرقابل قبول توسط مشتری

• ناهماهنگی در بخش های مختلف سازمان (به خصوص فرایندهای فروش و تولید)

ما با توجه به تجربه سالیان کار در صنایع کوچک ، متوسط و بزرگ در بخش های مختلف زنجیره تامین و با توجه به شبکه مشاوران و مدیران در صنایع مختلف قادر خواهیم بود در خصوص رفع این مشکلات در کنار شما با استفاده از تکنیک های مدیریت زنجیره تامین بومی شده و متناسب با سازمان شما راهکارهای عملیاتی ارائه کنیم.

آموزش تخصصی لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

ارائه راهکار در حوزه مدیریت زنجیره تامین

عارضه یابی و ممیزی زنجیره تامین

برنامه ریزی زنجیره تامین

فهرست