آموزش

یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی مدیران فروشگاه و فروشندگان آن ها در کشور ما، عدم کسب مهارت های کافی درمورد مفاهیم پایه ای فروش و مدیریت صحیح ارتباط با مشتری است. به عبارت دیگر، چنانچه از یک نماینده یا فروشنده بپرسیم طرح یا برنامه شما برای مواجهه  صحیح در برخورد با مشتری چیست، غالباً یا پاسخی نخواهیم شنید و یا پاسخی غلط خواهیم شنید!
به بیان ساده تر، نماینده ها و فروشنده ها نمی دانند برای یک فروش موفق از کجا باید شروع کنند وتا لحظه ای که مشتری خرید خود را قطعی می کند چگونه پیش ببرند! البته جای تعجبی هم ندارد. متأسفانه فروشندگان ما، هرگز یک دوره آموزشی مناسب ویژه فروشندگی را طی ننموده اند و صرفاً با حضور در فضای فروشگاه و یا چرب زبانی و زیاده گویی ، خود را فروشنده می دانند.
این درحالیست که فروشندگان حرفه ای به خوبی می دانند که فروشندگی باید دارای یک طرح و برنامه از پیش مشخص شده باشد! وگرنه فعالیت رندوم و اتفاقی، نتایج زودگذر و اتفاقی نیز به بار می آورد…
گروه مشاوران توسعه بازار آوید به عنوان تنها مرجع تخصصی فروشگاه داری در ایران توانسته است با استفاده از تجربیات بیش از ۱۵ سال حضور موفق در اصناف مختلف بسته ی آموزشی تحت عنوان “مدیریت فروشگاه” طراحی کرده و برای اولین بار به صورت منظم اقدام به برگزاری این دوره بنماید.

دوره های آموزشی