دوره های آموزشی که به صورت اختصاصی در شرکت و سازمان شما قابل برگزاری است عبارتند از :

• اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین

• عارضه یابی زنجیره تامین بر مبنای مدل SCOR

• استراتژی های زنجیره تامین

• تکنیک های بهینه سازی و کاهش هزینه در زنجیره تامین

• برنامه ریزی زنجیره تامین

• مدیریت عملکرد در زنجیره تامین

• بسته بندی و لجستیک در زنجیره تامین

• مدیریت انبار و نقش انبارها در زنجیره تامین

فهرست